SLUŽBY

Pult centrálnej ochrany

Pult centrálnej ochrany (PCO) predstavuje profesionálny pult s moderným dispečerským strediskom , kde vykonávame 24 hodinovú službu.

Ďalej

Pult centrálnej ochrany 

Pult centrálnej ochrany (PCO) predstavuje profesionálny pult s moderným dispečerským strediskom , kde vykonávame 24 hodinovú službu. Na PCO sú napojené objekty zabezpečené pomocou elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), alebo elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) alebo kamerovým systémom, kde v prípade narušení objektu prichádza poplach. V takomto prípade dispečer ihneď vysiela zásahovú jednotku do daného objektu, ktorá poplach preverí, zabezpečí a vykoná ďalšie opatrenia v rozsahu práv a povinností v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o SBS. Zároveň dispečer počas 24 hodín neustále sleduje funkčnosť komunikátora, kamier a v prípade nefunkčnosti, alebo inej technickej závady ihneď kontaktuje technika, ako i klienta. Dispečer je 24 hodín 7 dní v týždni k dispozícii pre všetkých našich klientov. Zásahovú jednotku máme k dispozícii na celom území SR 24 hodín denne.

Zásahová jednotka

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy poplachov. V našich zásahových jednotkách pôsobia

Ďalej

Zásahová jednotka

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy poplachov. V našich zásahových jednotkách pôsobia špeciálne vycvičení bezpečnostní pracovníci so zbraňou.V prípade, že dôjde k poplachovému signálu na Pult centrálnej ochrany , dispečer poplach okamžite vyhodnotí a vyšle zásahovú jednotku na miesto vzniku poplachu, ktorá preverí, čo poplach vyvolalo. Ak zásahová jednotka zistí, že došlo k vlámaniu, poškodeniu majetku alebo inej mimoriadnej udalosti, okamžite vykoná nevyhnutné kroky, ako sú zaistenie stôp pred poškodením, poskytnutie prvej pomoci zraneným, informovanie polície a klienta. Zásahová jednotka vždy postupuje v medziach zákona a vopred predpísaných zásahových postupov.Zásahová jednotka taktiež vykonáva pravidelnú alebo nepravidelná kontrolu objektov klienta , podľa vopred špecifikovaného časového rozsahu a postupu zásahovej jednotky. Táto služba je využívaná napr. v období dovoleniek, pre objekty v odľahlých lokalitách alebo ako súčasť mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

Mobilná hliadka

Mobilnú hliadku  vykonáva zásahová jednotka a pozostáva z pravidelných, alebo nepravidelných obhliadok chránených objektov

Ďalej

Mobilná hliadka

Mobilnú hliadku vykonáva zásahová jednotka a pozostáva z pravidelných, alebo nepravidelných obhliadok chránených objektov pre určené objekty a lokality klientov, veľkého rozsahu, významnej dôležitosti, alebo v odľahlých častiach. Hliadkovanie sa vykonáva v pravidelných alebo náhodných časoch a trasách. Mobilná hliadka je využiteľná hlavne počas dovolenkách , alebo v menších objektoch nestrážených fyzickou ochranou.

Hlavné činnosti mobilnej kontrolnej hliadky:

 1. kontrola objektu,
 2. kontrola pohybu osôb v objekte,
 3. kontrola uzamknutia a nenarušenia objektu,
 4. protipožiarna obhliadka,
 5. na žiadosť klienta odomykanie a uzamykanie objektu.


Montáž alarmov a kamerových systémov

Montáž alarmov a kamerových systémov ponúka profesionálne zabezpečenie vo forme kamier, ktoré

Ďalej

Montáž alarmov a kamerových systémov

Montáž alarmov a kamerových systémov ponúka profesionálne zabezpečenie vo forme kamier, ktoré patria k najobľúbenejšiemu a najčastejšie používanému riešenie ochrany majetku a zdravia osôb. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexný a široký výber kamier, do ktorej patria IP kamery, bezdrôtové kamerové systémy, vonkajšie kamery s nočným videním či alarmy s kamerou. Kamery možno napojiť na naše dispečerske centrum Pult centrálnej ochrany, kde dispečer kamery monitoruje 24 hodín, alebo podľa dohody s klientom .

Infra závory

Infrazávory sú detektory ,ktoré  slúžia pre stráženia  proti neoprávnenému vniknutiu do priestorov, ako sú napr. dvory rodinných domov,

Ďalej

Infra závory

Infrazávory sú detektory ,ktoré slúžia pre stráženia proti neoprávnenému vniknutiu do priestorov, ako sú napr. dvory rodinných domov, súkromné areály ....atď. Jedná sa o aktívny detektor, kde je k funkcii nevyhnutný vysielač a prijímač. Po namontovaní a aktivovaní detektorov je vytvorená medzi detektorov  neviditeľná ,,stena,, z infračervených lúčov. Pokiaľ sa lúče prerušia, infra závora na túto skutočnosť upozorní náš Pult centrálnej ochrany a v takomto prípade dispečer ihneď vysiela zásahovú jednotku do daného objektu, ktorá poplach preverí, zabezpečí a vykoná ďalšie opatrenia v rozsahu práv a povinností v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o SBS.

Fyzická ochrana objektu

Fyzická ochrana objektu je vysoko účinným prostriedkom na ochranu majetku. Fyzickú ochranu vykonávame 24 hodín denne, resp.

Ďalej

Fyzická ochrana objektu

Fyzická ochrana objektu je vysoko účinným prostriedkom na ochranu majetku. Fyzickú ochranu vykonávame 24 hodín denne, resp. podľa požiadavky klienta. Služby poskytujeme aj podľa dohody len v nočných hodinách alebo len soboty, nedele a sviatky. Činnosť vykonávajú naši pracovníci zväčša v čiernych uniformách, alebo vo vybraných objektoch či v rozsiahlych areáloch v maskáčových uniformách zelenej farby . Ponúkanú službu zabezpečujeme skúsenými, preverenými a spoľahlivými pracovníkmi, ktorí disponujú základnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej služby .Pri fyzickej ochrane objektu, ako jedna z málo spoločností na trhu, využívame systém na kontrolu obchádzkovej činnosti zn.ActiveGuard. SSystém umožňuje cez GSM prenášať informácie o vykonávaných obchôdzkach zo stráženého objektu na Pult centrálnej ochrany a to vždy v reálnom čase. V praxi to znamená, že dispečer môže okamžite vyhodnocovať výkon strážnej služby. Vy ako klient máte istotu, že sa aktívne stráži váš objekt a my máme istotu, že naši pracovníci v pravidelných intervaloch prechádzajú strážený objekt. Ďalšou výhodou je, že v prípade krajnej núdze zariadenie poslúži pre pracovníka aj ako tzv. ,,tiesňové tlačítko ,, pre spojenie s dispečerom pre privolanie pomoci. Dispečer je k dispozícií 24 hodín denne a v prípade potreby vysiela ku chránenému objektu zásahovú jednotku alebo políciu. Taktiež počas celej služby dispečer monitoruje pracovníkov našej spoločnosti cez kamerový systém, ktorý vykonávajú službu vo vašom objekte a ktorý je napojený na náš Pult centrálnej ochrany..

Náplň práce našich pracovníkov :

 1. kontrola oprávnenosti vstupov a výstupov osôb, vozidiel, materiálu  a jej následná evidencia podľa dohody s klientom,
 2. vybavovanie a evidencia stránok, ich usmerňovanie,
 3. výdaj a príjem kľúčov a jej následná evidencia,
 4. zabezpečovanie všeobecného poriadku v areáli stráženého objektu, preberanie poštovej zásielky,
 5. monitorovanie pohybu podozrivých osôb ,
 6. monitorovanie objektu cez kamerový systém,
 7. kontrola neporušenosti vstupov, zámkov, pečatí, atď.,
 8. evidovanie a okamžité nahlasovanie porúch (voda, elektrika, plyn, vypínače, ... atď.)
 9. kontrola dodržania fajčiarov na vyhradených miestach,
 10. koordinácia činností s verejnými inštitúciami v prípade mimoriadnej udalostí( požiarnici, polícia, zdravotníci...atď. ) ,
 11. nepretržitý kontakt s dispečerom našej spoločnosti ,
 12. pravidelná kontrola pracovníka zásahovou jednotkou našej spoločnosti.


Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí

Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí garantuje udržiavanie vnútorného poriadku

Ďalej

Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí

Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí garantuje udržiavanie vnútorného poriadku na významných podujatiach našou spoločnosťou . Naši pracovníci dbajú hlavne na poriadok, slúžia na ochranu návštevníkov a na stráženie priestorov, ktorá je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia našich pracovníkov a to s nápisom SECURITY ( podľa požiadavky klienta môže byť oblek alebo uniforma SBS). Pred zahájením pripravovaného podujatia vyhodnotíme situáciu a navrhneme vhodný bezpečnostný model ochrany. V našom portfóliu sa nachádzajú úspešne zabezpečené športové podujatia masového charakteru, rôzne koncerty, diskotéky, firemné akcie, spoločenské udalosti, súkromné párty alebo mestské kultúrne podujatia.

Náplň práce našich pracovníkov :

 • kontrola vstupu návštevníkov na podujatie ,
 • zabránenie účasti nežiadujúcich osôb na podujatí,
 • zabezpečenie fyzickej bezpečnosti prednášajúcich, hostí a technického personálu,
 • eliminovanie a odstránenie osôb vyrušujúcich podujatie,
 • zabránenie tomu, aby sa na podujatie dostali prostriedky ohrozujúce verejnú bezpečnosť,
 • ostatné, podľa požiadavky klienta.

Osobná ochrana osôb

Pri osobnej ochrane osôb poskytujeme ochranu klienta v prípade, ak má obavu o vlastnú bezpečnosť.

Ďalej

Osobná ochrana osôb

Pri osobnej ochrane osôb poskytujeme ochranu klienta v prípade, ak má obavu o vlastnú bezpečnosť. Často sa tieto naše služby využívajú aj ako prevencia pred možnou hrozbou útoku na chránenú osobu. Naša spoločnosť zodpovedá za vašu maximálnu bezpečnosť . Každému klientovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou o osobnú ochranu, poskytneme profesionálny servis podľa situácie v akej sa práve nachádza. Aktuálnej situácii prispôsobíme počet našich pracovníkov a materiálno technické vybavenie.

Bezpečnostný prevoz finančných hotovostí

Bezpečnostný prevoz finančných hotovostí zabezpečujeme svojimi pracovníkmi

Ďalej

Bezpečnostný prevoz finančných hotovostí

Bezpečnostný prevoz finančných hotovostí zabezpečujeme svojimi pracovníkmi, ktorí sú na túto činnosť maximálne pripravený a vyškolený s profesionálnym prístupom a kvalitou. Zabezpečujeme hlavne prevoz tržieb z objektu do banky, alebo trezoru. Prevoz vykonávame diskrétnym spôsobom, kedy neupozorňujeme na seba a prepravovaný majetok klienta. Ceniny sú prepravované v špeciálnej na to určenej schránke.

Recepčná a informačná služba

Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba,

Ďalej

Recepčná a informačná služba

Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, výdaj kľúčov, ohlasovanie návštev, prepojovanie telefonických hovorov, usmerňovanie návštev, obsluha EPS (elektronického protipožiarneho systému), preberanie zásielok v pracovnej dobe a ďalšie úlohy podľa potrieb klienta. Pracovníci sa venujú návšteve pri zachovaní vysokej úrovne, profesionálne a inteligentne. Majú nadštandardnú schopnosť komunikácie,reprezentatívny zovňajšok a na žiadosť klienta ovládajú znalosť cudzieho jazyka.

Ochrana objektu cez kamerový systém

Ochrana objektu cez kamerový systém možno vykonať na žiadosť klienta. To znamená, že kamera,

Ďalej

Ochrana objektu cez kamerový systémom

Ochrana objektu cez kamerový systém možno vykonať na žiadosť klienta. To znamená, že kamera, ktorá je namontovaná v objekte klienta pracuje v kombinácii napojením na náš Pult centrálnej ochrany,, kde objekt monitoruje dispečer 24 hodín. V prípade, ak dispečer zistí, že došlo k narušeniu v chránenom objekte ( napr. vandalizmus, pohyb osôb v objekte hlavne v nočných hodinách......atď. ) tak ihneď vysiela zásahovú jednotku, aby fyzicky preverila , prípadne zadržala narušiteľa v danom objekte. Zásahová jednotka narušiteľa ako i objekt preverí , zabezpečí a vykoná ďalšie opatrenia v rozsahu práv a povinností v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o SBS.

Pre seniorov

Žijete osamote a v prípade núdze si neporadíte sami? Ponúkame Vám profesionálnu pomoc a to privolaním našej

Ďalej

Pre seniorov

Žijete osamote a v prípade núdze si neporadíte sami? Ponúkame Vám profesionálnu pomoc a to privolaním našej zásahovej jednotky , ktorá vyrieši váš problém alebo vám pomôže v prípade:

 • riziko pádu alebo iného úrazu,
 • násilné prepadnutie,
 • vzniku požiaru,
 • ak vám doma zazvoní podvodník,
 • nečakaná mimoriadná situácia.
0

KLIENTI

0

ZAMESTNANCI

0

OBJEKTY

sk_SKSlovak